دوره ورود به حرفه مهندسي عمران نظارت

 شامل آموزش مباحث ومنابع معرفي شده توسط دفتر مقررات ملي ساختمان مي باشد كه فرد با شركت در اين دوره ها وانجام آزمون های بين دوره ای  وتكميل توسط شركت در آزمون هاي سامانه Eazmoonyar.com تسلط كافي براي قبولي در آزمون برگزاري توسط دفتر مقررات ملي را پيدا مينمايد