این درس به صورت مشترک برای کلیه دانشجویان تعریف شده تا با سامانه آموزش مجازی آشنا گردند.