فایل ها شامل:

لیبل مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

لیبل کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

لیبل کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

لیبل کتاب استاندارد 2800

قیمت: 5هزار تومان