این کلاس به عنوان مکان مشترک برگزاری جلسات همکاران آموزش استفاده خواهد شد

این درس به صورت مشترک برای کلیه دانشجویان تعریف شده تا با سامانه آموزش مجازی آشنا گردند.